KARŞILIKLI BOŞANMADA FERAGAT

YHGK

Esas : 2017/1908

Karar : 2017/957

Tarih : 10.05.2017

KARŞILIKLI BOŞANMA

NAFAKA

FERAGAT

 

Asıl dava boşanma, birleştirilen davalar ise boşanma ve fer`ileri ile nafaka istemlerine ilişkindir. Somut olayda, birleşen boşanma ve nafaka istemli davalar nedeniyle davacı (kadın) vekili, davadan feragat ettiğini açıkça ve koşulsuz olarak bildirdiğinden, bu beyan çerçevesinde işlem yapılması zorunludur. Böyle bir durumda, direnme kararı Hukuk Genel Kurulu’nca temyizen incelenemez. Hükümden sonra ortaya çıkan ve temyiz incelenmesine usulen engel oluşturan bu durumun yerel mahkemece değerlendirilip karara bağlanması için, direnme kararı bozulmalıdır.

HMK.307, 311

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI:

 

Taraflar arasındaki "karşılıklı boşanma ve fer`ileri ile nafaka" davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kayseri 1. Aile Mahkemesince karşılıklı boşanma davalarının kabulüne, birleştirilen nafaka davasının ise kısmen kabulüne dair verilen 21.04.2014 gün ve 2013/1077 E., 2014/334 K. sayılı kararın temyizen incelenmesi davacı/karşı davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 25.12.2014 gün ve 2014/15678 E., 2014/26646 K. sayılı kararıyla kısmen onanıp, kısmen bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. 

 

 

HUKUK GENEL KURULU KARARI

 

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: 

 

Asıl dava boşanma, birleştirilen davalar ise boşanma ve fer`ileri ile nafaka istemlerine ilişkindir.

 

Mahkemece, karşılıklı açılan boşanma davalarının kabulüne, nafaka davasının ise kısmen kabulüne karar verilmiş, hükmün temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesine ait yukarıda esas ve karar numarası belirtilen karar ile yerel mahkeme kararı kısmen onanıp, kısmen bozulmuştur.

Mahkeme önceki kararında direnmiş; direnme kararını davacı/ karşı davalı vekili temyiz etmiştir.

 

I-Direnme kararı asıl dosya davacısı/ karşı davalı vekilince temyiz edilmiş ise de davacı/karşı davalı vekili daha sonra verdiği 12.04.2017 tarihli dilekçesi ile temyiz isteminden feragat etmiştir. 

 

Dosyaya sunulan vekaletname kapsamından, davacı/karşı davalı vekilinin temyizden feragata yetkili olduğu anlaşılmaktadır. 

 

O halde, asıl dosya davacısı/ karşı davalı vekilinin temyiz isteminin feragat nedeniyle reddi gerekir. 

 

II-Davalı/birleşen dosyalar davacısı vekili ise 07.02.2017 tarihli dilekçesi ile davadan feragat ettiğini açıkça ve koşulsuz olarak bildirmiş, yapılan incelemede vekaletnamesinde davadan feragat yetkisinin bulunduğu saptanmıştır.    

 

Feragat, HMK’nun 307. maddesinde, davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesi olarak tanımlanmış; 311.maddede ise, feragatin, kesin hükmün sonuçlarını doğuracağı açıklanmıştır. 

 

Hükmün kesinleşmesinden önceki herhangi bir aşamada davadan feragat edilebilir. Temyiz edilen ve fakat henüz Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca görüşülmeyen bir direnme kararı, usul hukuku çerçevesinde kesinleşmiş olmadığından, bu aşamada davadan feragat mümkündür.

 

Somut olayda, birleşen boşanma ve nafaka istemli davalar nedeniyle davacı (kadın) vekili, davadan feragat ettiğini açıkça ve koşulsuz olarak bildirdiğinden, bu beyan çerçevesinde işlem yapılması zorunludur. 

 

Böyle bir durumda, direnme kararı Hukuk Genel Kurulu’nca temyizen incelenemez. Hükümden sonra ortaya çıkan ve temyiz incelenmesine usulen engel oluşturan bu durumun yerel mahkemece değerlendirilip karara bağlanması için, direnme kararı bozulmalıdır. 

 

SONUÇ:1-Yukarıda (I) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı/ karşı davalı vekilinin temyiz isteminin feragat nedeniyle REDDİNE,  

2-Yukarıda (II) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı/ karşı davacı vekili tarafından verilen dilekçenin değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmesi için mahkeme kararının bu değişik gerekçe ile BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcın yatırana geri verilmesine, karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

YHGK 10.05.2017 E.2017/1908 - K.2017/957

YASAL UYARI

Bu sitede bulunan her türlü bilgi yazı ve açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup reklam amacı taşımaz. Bu nedenle haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır. Ziyaretçiler ve müvekkillerin sitede yayında olan bilgiler nedeniyle zarara uğradıkları iddiası bakımından hukuk büromuz her hangi bir sorumluluk kabul etmez. Sitede yayınlanan yazı ve makalelerden kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.