TEBLİGATLARIN TEBLİĞİ USULÜ

Taraflar arasında, taraf teşkilinin sağlanıp sağlanmadığı konusunda uyuşmazlık vardır....

Somut olayda, dava dilekçesinde davalı olarak .... gösterilmiştir. Yargılama aşamasında tüm tebligatlar davalı ... Müdürlüğüne çıkarılmış, davalı Bakanlığa ise gerekçeli karar tebliği dışında tebligat çıkarılmamıştır....

Mahkemece dava dilekçesi davalı ...'na tebliğ edilip taraf teşkili sağlandıktan ve savunması alınıp deliller toplandıktan sonra bir karar verilmesi gerekirken taraf teşkili sağlanmadan davanın kabulüne karar verilmesi yanlış olduğu gibi iki davalı olduğu halde alacakların hangi davalıdan tahsil edilmesi gerektiği belirtilmeden hüküm fıkrasının birinci bendinde tek bir davalı varmış gibi davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş olması da hatalı olup bozma nedenidir. ...

 

T.C.

Yargıtay

7. Hukuk Dairesi

 

Esas No:2016/15906

Karar No:2016/9872 

Mahkemesi:Asliye Hukuk Mahkemesi

(İş Mahkemesi Sıfatıyla)

 

YARGITAY İLAMI

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Davacı, 1977 yılında Kadirli İşletme Müdürlüğünde işe girdiğini ve emekli olduğu 2009 yılına kadar çalıştığını ancak bir kısım ücret alacaklarının ödenmediğini iddia ederek yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil, fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. 

Davalı ... İşletme Müdürlüğü vekili, davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece yıllık izin ücret alacağı yönünden davanın kısmen kabulüne, diğer talepler yönünden ise davacı tarafça istemler geri alınmış olduğundan bir karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Taraflar arasında, taraf teşkilinin sağlanıp sağlanmadığı konusunda uyuşmazlık vardır.

Somut olayda, dava dilekçesinde davalı olarak .... gösterilmiştir. Yargılama aşamasında tüm tebligatlar davalı ... Müdürlüğüne çıkarılmış, davalı Bakanlığa ise gerekçeli karar tebliği dışında tebligat çıkarılmamıştır.

Mahkemece dava dilekçesi davalı ...'na tebliğ edilip taraf teşkili sağlandıktan ve savunması alınıp deliller toplandıktan sonra bir karar verilmesi gerekirken taraf teşkili sağlanmadan davanın kabulüne karar verilmesi yanlış olduğu gibi iki davalı olduğu halde alacakların hangi davalıdan tahsil edilmesi gerektiği belirtilmeden hüküm fıkrasının birinci bendinde tek bir davalı varmış gibi davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş olması da hatalı olup bozma nedenidir. 

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalıların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalı ... İşl.Müdürlüğüne iadesine,03.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
YASAL UYARI

Bu sitede bulunan her türlü bilgi yazı ve açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup reklam amacı taşımaz. Bu nedenle haksız rekabet yaratıldığı şeklinde algılanmamalı ve yorumlanmamalıdır. Ziyaretçiler ve müvekkillerin sitede yayında olan bilgiler nedeniyle zarara uğradıkları iddiası bakımından hukuk büromuz her hangi bir sorumluluk kabul etmez. Sitede yayınlanan yazı ve makalelerden kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.